Regulamin

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 01.01.2017 r.
Regulamin serwisu jachcenawakacje.pl oraz bazy danych

 

§ 1

 

 1. Niniejszy dokument określa sposób korzystania z serwisu jachcenawakacje.pl, którego właścicielem jest firma Olicom Kamil Kowalski (ul. Kmicica 14, 60-177 Poznań), przez firmę zamawiającą usługę zwaną dalej KLIENTEM zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Administrator świadczy usługi w zakresie wyświetlania prezentacji obiektów turystycznych w serwisie jachcenawkacje.pl
 3. Rejestracja wszystkich Klientów odbywa się przez formularz znajdujący się na stronie www. Po rejestracji Klient ma założone konto w bazie serwisu jachcenawakacje.pl.
 4. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne – jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
 5. Korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.
 6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 7. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

§ 2

 1. Administrator zobowiązuje się do zatwierdzenia wpisu i wysłania Klientowi kopii regulaminu w ciągu 7 dni roboczych od daty rejestracji w bazie i opłacenia wybranego pakietu.
 2. 30 dni przed upływem abonamentu Administrator wysyła maila przypominającego kończącej się ważności wpisu. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty za wpis na portalu jachcenawakacje.pl, wpis zostaje zablokowany. Gdy Administrator otrzyma potwierdzenie wpłaty należności następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usługi tj. przedłużenie ważności wpisu o długość opłaconego okresu abonamentowego.
 3. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty za zamówione usługi, Administrator wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 4. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.
 5. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas rejestracji. Wpisanie nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do skasowania wpisu przed upływem 14 dni, także po dokonaniu opłaty abonamentowej.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania konta przed upływem 30 dni, o ile wpis został stworzony po raz kolejny lub zaprzestania świadczenia usług wskutek złamania niniejszego regulaminu.
 7. Administrator ma prawo do usunięcia wpisu, jeżeli narusza on w jakikolwiek sposób postanowienia regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
 • Noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
 • Powszechnie uważane za obraźliwe,
 • Naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
 • Szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów,
 • Wprowadzające w błąd.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni).
 2. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
 • Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,
 • Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,
 • Niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta.
 • Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),
 • Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).

§ 3

 1. Wysokość opłaty abonamentowej określona jest w cenniku, który znajduje się

na stronie http://jachcenawkacje.pl/cennik

 1. Kwota abonamentowa jest niepodzielna tzn., że:
 • Nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentu na zamówioną usługę,
 • Rezygnacja z usług świadczonych przez Administratora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
 1. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn., że ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

§ 4

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług z winy Administratora.

Reklamacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta,
 • Adres URL prezentacji, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację prezentacji,
 • Określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
 • Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 • Podpis Klienta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 1. Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie do Biura Obsługi Klienta, osobiście lub listownie na adres siedziby Administratora lub e-mailem na adres: bok@jachcenawakacje.pl.
 2. Reklamacja może być złożona w terminie 14 dni od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana.
 3. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia reklamującego.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do konta.